Ngaahi Vahenga Fili 2014

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2014:

Ngaahi Tefito'i Fatongia

English Version

 

1. Tefito'i Fatongia:

Ngaahi fatongia ‘oku ha he Kupu 10 (2) (a-m) ‘o e Lao ki he Komisoni Fili:

Kuo pau ki he Komisoni, fakatatau ki he Lao ni, ke –

(a) fakahoko ha palani vaha'a taimi loloa ki hono fakahoko totonu 'o e ngaahi fili mo hono fokotu'u mo tauhi 'o e ngaahi lekooti mo e tohi fakakatoa totonu;

(b) fakakaukau'i 'a e fiema'u 'o ha ngaahi tu'utu'uni mo e ngaahi lao kehe ki hono fakahoko totonu mo lelei 'o e ngaahi fili mo e ngaahi ngaue felave'i mo ia;

(c) hange koia kuo fakangofua 'e he lao, fa'u mo fakatonutonu 'a e ngaahi tu'utu'uni mo tokanga'i ke toe vakai'i;

(d) fakahoko ha ngaahi fokotu'u ki ha ngaahi liliu ki he lao fekau'aki mo e fili

(e) 'i he malumalu 'o e ngaahi mafai kuo foaki ki ai, 'i he Lao ki He Fili Fale Alea, tu'utu'uni ki he ngaahi tangi, ngaahi fakafepaki mo ha toe ngaahi va kovi kehe;

(f) fokotu'u atu ke fakahoko ha ngaahi faka'ilo felave'i mo e ngaahi hia fekau'aki mo fili'i;

(g) fa'u, fakahoko mo e toe vakai 'i ha ngaahi polokalama ako ma 'a e kau fili, kau kanititeiti mo e ngaahi ni'ihi kehe 'oku kau ki he fili;

(h) fakatahataha 'i mo fa'u ha ngaahi lipooti 'i he fili mo e ngaahi me'a fekau'aki mo ia mo fokotu'u atu ha ngaahi liliu ki he lao mo e ngaahi founga fakahoko ngaue ke fakalakaka 'a e founga fakahoko fili;

(i) pulusi ke ma'u 'a e ngaahi fakamatala fakalukufua 'a e ngaahi fakamatala mo e ngaahi lipooti ko ia fekau'aki mo e fili 'o hanga koia 'oku fakakaukau 'a e Komisoni 'oku tatau;

(j)'i loto 'i he mahinga 'e 3 hili ha fili lahi pe, lipooti ki he Kapineti ha ngaahi liliu 'oku fokotu'u ke fakahoko kimu'a 'a e fili lahi hoko;

(k) ki he taumu'a 'a hono faka'ai'ai 'a e ngaue totonu mo e ngaahi faingamalie tatau ki he taha kotoa pe 'o e kau kanititieti pea ke ta'ofi 'a hono ngaue hala'aki ke pule'i 'a hono ngaue'aki 'o e letio, televisione, ngaahi nusipepa, 'initaneti mo e ngaahi fanongongo fakapolitikale, lipooti, ngaahi tangi mo e ngaahi tu'uaki lolotonga 'a e vaha 'a taimi fili;

(l) pule'i mo siofi 'a e fakamole ki he fili 'a e kau kanititieti 'o fakatatau ki he Kupu 24 'o e Lao ki he Fili Fale Alea; mo e

(m) fakahoko ha toe ngaahi fatongia kehe kuo tu'utu'uni 'i he Lao ki he Fili Fale Alea pe ko ha toe Lao kehe.

 2. Ngaahi Taumu'a Ngaue:

  • Ke ma'u ha founga fili 'oku tau'ataina pea tatau ki he tokotaha kotoa pe
  • Ke ma'u ha Tohi Fakakatoa 'oku maau mo tonu ange
  • Ke malava tuku atu 'a e ngaahi fakamatala ki he ngaahi Komiuniti
  • Ke faka'ai'ai 'a e kakai ke nau kau ki he Fili Fale Alea mo e Fili 'o e kau 'Ofisa Fakavahefonua mo e 'Ofisa Kolo
  • Ke fakahoko 'a e ngaahi tokoni kotoa pe 'e fiem'au fekau'aki mo e fili

 3. Faka Pa'anga 'o e Komisoni

Fakatatau ki he Lao Komisoni fili 2010 koe pa'anga ma 'ae Komisoni kuo pau:

1. ko e pa'anga kuo vahe'i 'e he Fale Alea ki he taumu'a ko ia; mo e
2. pa'anga kuo totongi ki ai pe ma 'ae Komisoni mei he kautaha 'I tu'a pe 'ae pule'anga ki ha ngaahi taumu'a fakalukufua, ki ha taumu'a pau, pe ki he vahe pe ngaahi monuu 'o ha taha taukei.

 4. Ngaahi Lao moe Tu'utuni

Vakai ki he ngaahi Lao moe Tu'utu'uni fekau'aki moe Fili, Komisoni moe ngaahi me'a fehonaki mo ia.

scroll back to top
You are here: Faka-Tonga Komisoni Fili Ngaahi Tefito'i Fatongia